නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Yorkville Sound

EXM400 Sat Kit - Excursion Series

EXM400 Sat Kit - Excursion Series

නිතිපතා මිල Rs 85,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 115,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 85,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Designed for maximum mobility, the center of the EXM400 is a compact powered subwoofer module with integrated mixer. Two high efficiency satellite speakers and two speaker poles complete the core package. Connectivity between subwoofer / mixer and satellite speakers is handled with innovative pole through conductors, meaning no extra cabling is required.

Integrated 24-bit digital effects ensure the EXM400 can be used for live musical performances without need of cumbersome external signal processing. A padded nylon carry bag is included with the package to maximize user convenience.

A dedicated Bluetooth channel means direct connection of any Bluetooth enabled audio device for music playback can be made without additional cables. This makes the EXM400 the ideal compact high fidelity conferencing / presentation and public speaking system.

SpecificationsHF Driver(s) 2 x 3.5" per satellite
HF Power Rating (Watts) 75W per channel
HF Impedance (Ohms) 8
HF Protection Peak and RMS limiting


සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න