නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

IK Multimedia

iLine Camera Adapter

iLine Camera Adapter

නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Simply record better audio for videos

 

The iLine Camera Adapter cable lets you use your iRig analog microphone and preamp with your video, DSLR or GoPro® style camera that has an AUX microphone input to capture high quality audio when filmmaking on the go. iLine Camera Adapter is also great for field recorders where a close proximity, more focused and clear recording is desired.

Features

The iLine Camera Adapter works by sending the mono microphone signal from the iRig Mic model or iRig Pre or iKlip A/V TRRS output to both the left and right channels of the TRS stereo input on your camera. This provides full, rich audio content with less background noise and full range frequency response.

  • 1/8” (3.5mm) TRRS female to 1/8” (3.5mm) TRS male
  • Length: 3.94” (10cm)
  • 24K gold-plated connectors
  • High-purity copper conductors
  • Low-capacitance insulation
  • High-density shielding
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න