නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

IK Multimedia

iLine Input Output Extension

iLine Input Output Extension

නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Extends the range of your device output jack, including signal input and microphone capability. Use this one when you want to use your iRig, iRig MIC, iRig MIC Cast or headset with more room to move around, especially if you talk with your hands a lot. It features a TRRS Male and a TRRS female jack. Length: 23.6" (60cm).

Features

  • 24K gold-plated connectors for maximum connectivity in all environments
  • High-purity copper conductors for the best-quality signal transfer
  • Low-capacitance insulation to preserve transients
  • High-density shielding to guard against EMI
  • Carrying case included
  • Made in Italy
  • Compatible with smartphones, tablets, laptops, desktops and most high-end audio equipment
  • Cables can be purchased individually

Never get caught without the right hook-up again! Get the iLine Mobile Music Cable Kit.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න