නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

IK Multimedia

iLoud Portable Speaker

iLoud Portable Speaker

නිතිපතා මිල Rs 55,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 65,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 55,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

iLoud is the first portable Bluetooth speaker designed especially for musicians. It's a powerful studio monitor that you can take anywhere. It combines superior power with spectacular audio resolution and amazing bass response coming from IK Multimedia's 16 plus years of pro-audio engineering expertise. With a full 40 Watts of sonic power, iLoud sounds 2-3 times louder than comparable-sized speakers, hence its name. It also has incredible clarity, and hi fidelity studio quality reproduction way beyond what you'd hear from conventional Bluetooth speakers. Not only that, iLoud features a built-in iRig circuit for directly connecting a guitar or a dynamic microphone as well as your mobile device, which lets you take advantage of the real time sound processing of your favourite mobile apps.

Specifications

 • 40W total power (2x16W low-frequency, 2x4W high frequency).
 • Frequency response 50Hz to 20kHz.
 • Four Class-D Amplifiers, bi-amped system.
 • Two way 2x3” neodymium woofers & 2x3/4” neodymium tweeters.
 • High performance bass-reflex port.
 • 1/4” iRig® input for connecting guitars and dynamic microphones to iOS devices.
 • Bluetooth compatible with A2DP protocol.
 • 1/8” stereo analog line input.
 • DSP controlled.
 • Superior low-frequency extension and sound accuracy.
 • Auto Standby.
 • Integrated high-performance Li-Ion rechargeable battery.
 • Battery duration at maximum volume up to three hours. Normal usage: up to ten hours.
  Package includes iLoud speaker, Power supply, Power supply cable, TRRS audio cable (1m/3.3ft), Quick start guide, Registration card
  Size 250mm/9.84" x 160mm/6.3" x 60mm/2.36" (W x H x D)
  Weight 1,330g/46.91oz
  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න