නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 10

IK Multimedia

iRig Acoustic Stage

iRig Acoustic Stage

නිතිපතා මිල Rs 16,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 27,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 16,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The advanced digital microphone system for acoustic guitar

iRig Acoustic Stage is the new hi-tech solution for accurately reproducing the full sound of acoustic guitars and other instruments with studio-quality sound live on stage and in the studio. The combination of its advanced MEMS microphone and hi-quality preamp and DSP processing unit provides — for the first time ever — a break-through solution that offers hi-quality natural sound, advanced features, ease of installation and a convenience never seen before.

Features

 • Advanced MEMS microphone clips on to sound hole
 • Preamp/DSP unit
 • Dramatically improves your live acoustic sound
 • 1/4" AUX input with volume for piezo, magnetic pickups or other onboard electronics
 • 1/4" Output with level control for amplifier or PA system
 • USB audio out for recording on a computer or mobile device
 • Cancel Feedback with multiple frequency feedback cancelling
 • 6 tone presets
 • Personal instrument calibration
 • Works on any acoustic, acoustic electric or ukulele with round sound hole
 • Phase switch for optimizing dual source sound
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න