නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

IK Multimedia

iRig Keys i/o Mic

iRig Keys i/o Mic

නිතිපතා මිල Rs 32,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 42,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 32,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
If portability and ease of use are important, then take a look at iRig Keys I/O Mic, our smart gooseneck condenser microphone for the iRig Keys I/O series (it works with all of our interfaces). Designed for the creative minds who need a fast, intelligent way to record vocal lines, dialog or instruments without weighing down their setup, this handy tool lets you quickly record an external sound source without the need to bring extras like a cable or stand. With a frequency response from 100Hz to 15kHz (-3dB) and the ability to capture sounds up to 130 dB SPL, this gooseneck microphone might be just the perfect solution for your needs. Slide it in a backpack and you are good to go.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න