නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

IK Multimedia

iRig Mic Video Bundle

iRig Mic Video Bundle

නිතිපතා මිල Rs 48,600.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 66,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 48,600.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Crystal clear audio for video

From news-worthy broadcasts to ensemble performances and everything in between, your videos will take center stage with iRig Mic Video. Capture crystal clear audio for video with this noise-rejecting digital shotgun microphone and stand out from the crowd with serious production quality.

Compatible with the widest range of devices – smartphones, tablets and DSLR cameras – iRig Mic Video has you covered no matter where or how you create videos. And with multiple mounting options, iRig Mic Video can take you from one scene to another at a moment’s notice.

Equipped with professional features for high quality audio capture, adjustable monitoring options, and features for flexible outdoor use, iRig Mic Video will take the worry out of recording great audio every time.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න