නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

IK Multimedia

iRig Video Creator Bundle

iRig Video Creator Bundle

නිතිපතා මිල Rs 29,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 34,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 29,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Your fast track to great videos and live-streams

Whether you want to be a YouTuber, create awesome Instagram video or stream live on Facebook, you can do it all with professional quality! This new bundle gives you all the tools you need to record great-looking and great-sounding video on your smartphone.

Features

  • All-in-one bundle includes stand, microphone and lighting
  • iKlip Grip Pro multi-function stand lets you shoot from the perfect angle
  • iRig Mic Lav lapel mic captures professional audio easily in any situation
  • A 6” LED ring light offers color temp and brightness to create any mood
  • Works with all your favorite smartphone apps right out of the box
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න