නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Audix

M44 - Miniaturized condenser microphone

M44 - Miniaturized condenser microphone

නිතිපතා මිල Rs 59,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 72,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 59,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The M44 Condenser Instrument Microphone from Audix features a miniature profile, fully integrated preamplifier, and small-diaphragm condenser design for capturing instruments in recording and sound reinforcement applications. A cardioid polar pattern minimizes off-axis noise and feedback caused by nearby monitor speakers and other sources. There is a wide frequency response and low noise for providing transparent reproduction of vocals, percussion, drums, guitar, and similar instruments. The package includes a 25' mini-XLRf to XLRm microphone cable, a lug mount adapted for hand percussion instruments with a shockmount ring, a drum rim mount attachment with a shockmount ring, an external foam windscreen, and a carrying pouch.

Element Type
Condenser
Frequency Range
50 Hz to 19 kHz
Maximum SPL
150 dB SPL
Impedance
150 Ohms
Sensitivity
3 mV/Pa at 1 kHz
Dynamic Range
125 dB
Signal-to-Noise Ratio
69 dB
Equivalent Noise Level
25 dB A-Weighted
THD
0.5%
Weight
0.71 oz / 20 g
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න