නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Audix

MicroD - MINIATURE CONDENSER INSTRUMENT MICROPHONE

MicroD - MINIATURE CONDENSER INSTRUMENT MICROPHONE

නිතිපතා මිල Rs 52,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 68,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 52,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The MicroD is primarily a drum and percussion instrument microphone for professional stage and studio applications. The MicroD has a uniformly controlled hypercardioid polar pattern and a smooth, accurate response in its frequency range.

This microphone is lightweight, compact, and simple to use. The MicroD is housed in an aluminum ring and isolated by means of a rubber shock mount system. The MicroD hypercardioid microphone attaches easily and firmly to a standard drum rim utilizing the patented DVICE rim mount system.

Designed, machined, assembled, and tested by Audix in the USA.

Transducer Type Pre-Polarized Condenser
Frequency Response 40 Hz – 20 kHz
Polar Pattern Hypercardioid
Output Impedance 250 ohms
Sensitivity 5.6 mV / Pa @ 1k
Equivalent Noise Level 24 dB
Signal to Noise Ratio 70 dB
Maximum SPL ≥140 dB
Power Requirements 9 – 52 V phantom
Connector 3-pin mini to 3-pin XLRm (APS910)
Polarity Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector
Materials / Finish Machined Brass Capsule / Black Finish
Gooseneck Flexible Steel
Weight 47 g / 1.6 oz
Length 30 mm / 1.14 in
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න