නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Ohana

OH-BLM-C Rhythm Line Series - Bongolele

OH-BLM-C Rhythm Line Series - Bongolele

නිතිපතා මිල Rs 16,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 20,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 16,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The Ohana Rhythm Line brings music to life with the Bongolele®, the bongo that’s shaped like a ukulele body! The Spruce top packs a powerful punch and a bright tone, amplified by the Mahogany sides and open bottom. Choose from concert (OH-BLM-C) or tenor (OH-BLM-T) size.

Can be played while gripping the handle with one hand, or held between the knees while seated, or even held by a bongo stand.

 

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න