නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02732 - REGULAR SLINKY COBALT ELECTRIC BASS STRINGS 50-105 GAUGE

P02732 - REGULAR SLINKY COBALT ELECTRIC BASS STRINGS 50-105 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 11,550.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 11,550.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Cobalt Slinky Electric Bass Guitar Strings provide an extended dynamic range, incredible harmonic response, increased low end, and crisp, clear highs. Cobalt provides a stronger magnetic relationship between pickups and strings than any other alloy previously available. Cobalt Slinky bass guitar strings are also soft and silky to the touch, making string bending a breeze. Gauges .050, .070, .085, .105
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න