නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

Ernie Ball

P06188 - EXPRESSION TREMOLO PEDAL

P06188 - EXPRESSION TREMOLO PEDAL

නිතිපතා මිල Rs 55,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 65,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 55,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Ernie Ball Expression Tremolo delivers foot-sweepable tremolo control, all without taking your hands off the guitar. Choose from 5 distinct waveforms (slow rise, slow fall, sine, square, and harmonic) plus onboard vintage inspired spring reverb to create subtle or dramatic pulsating soundscapes. Control depth, rate, or both parameters simultaneously with the foot treadle. The Expression Tremolo's sleek, compact design maximizes playability, while minimizing the footprint on your pedal board. Unlock a virtually limitless tonal palette that simply can't be matched by traditional "on/off" stompboxes.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න