නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P09603 - AXIS CAPO - GOLD

P09603 - AXIS CAPO - GOLD

නිතිපතා මිල Rs 5,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 6,800.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 5,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Ernie Ball Axis Capo’s ergonomic features allow for fast and accurate single-handed key changes. Compatible with most electric and acoustic guitars, the Axis capo offers eight color finishes to match, with a dual-radius design that fits both flat and curved fretboards. Shift capo position single-handedly, and rely on buzz-free clamping pressure that lets your songs sing out in every key. Take the Axis Capo on the road and trust precision-molded rubber pads to protect your guitar finish. On the stage or in your writing space, it has to be the Axis Capo.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න