නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

PC3/1 - POWER CHIMES SET OF 3

PC3/1 - POWER CHIMES SET OF 3

නිතිපතා මිල Rs 7,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 8,200.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The sets of 3 Power Chimes from Schlagwerk are offered in several basic tunings. Whether in the studio, live, in the educational or therapeutic area - you will find the right set in this selection.

  • Wooden support: beech
  • Dimensions: 17.5 x 6.2 x 3.5 cm
  • Premium components for the best sound and quality
  • Notes: a3, e4, a4
  • Tuning based on 440Hz
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න