නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDAC991 - PDP Single Tom Clamp

PDAC991 - PDP Single Tom Clamp

නිතිපතා මිල Rs 9,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 13,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 9,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

From shells to hardware, you can count on PDP quality. A subsidiary of Drum Workshop, Pacific Drums and Percussion has made legendary DW quality available to working drummers at amazingly affordable prices. PDP’s drums, pedals, stands, and other drum hardware are designed and built by drummers, for drummers. PDP gear can handle whatever abuse your gigging schedule can dish out, and keep on truckin’ night after night. Whether you’re a percussion student or a seasoned drummer, for durable, great-sounding, affordable drums and hardware, you can trust PDP.

PDP 10.5mm Tom/Accessory Clamp Features:

  • Easy way to add a tom or accessory to your kit
  • Clamps onto cymbal stand or rack
  • Chrome plated
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න