නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

PDP

PDAXTA95 - Concept Series Cowbell Holder

PDAXTA95 - Concept Series Cowbell Holder

නිතිපතා මිල Rs 8,750.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 11,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 8,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Mount Your Cowbell Easily and Securely

The PDP Quick Grip Cowbell Holder saves you from having to bring yet another stand for your live drum setup. Attaching to your other hardware stands, the Quick Grip Cowbell Holder allows you to mount your percussion instruments and accessories right to your existing kit's hardware. And it's adjustable toothless Quick-grip clamp lets it be used with most stands on the market today.

PDP Quick Grip Cowbell Holder at a Glance:

  • Cowbell Holder that attaches to your current drum stands and hardware
  • Adjustable Quick-grip clamp from .5" to 10.5
  • All-metal construction
  • Works with most drum hardware brands

Leave that extra stand at home, with the PDP Quick Grip Cowbell Holder.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)