නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

SOLO 009 011 016p 024 032 042

SOLO 009 011 016p 024 032 042

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

SOLO Series – Electric guitar stainless steel

These strings are made of exclusive corrosion-resistant alloy steel wire that is wound on a hexagonal high carbon content core and they offer a super bright, harmonic, rich tone.
Perfect in tuning, these strings will magnify the tone character of your guitar from the very first notes.


Mark Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers.   Maybe not many people know that since the past centuries Abruzzo has been the motherland of almost all string makers.
The art of string making was born in this beautiful part of the world and many great brands in today’s worldwide market can trace their own origins here,  it's a history made of skilled hands, hard work, sacrifices and so much genius: typical features of  people from Abruzzo. This artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

After the worldwide success we got with Markbass Strings and the staggering number of request we received for guitar strings we are now ready to continue Abruzzo ancient master strings' history and tradition, giving to Guitarist the best strings they deserve.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)