නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Markbass

Super Synth

Super Synth

නිතිපතා මිල Rs 45,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 62,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 45,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

NEW DESIGN for 2015.
The SUPER SYNTH turns your bass into a synthesizer—with seriously cool sounds and no tracking delay! It also doubles as a digital octaver, with both octave up and octave down layers. The parameters of the pedal’s presets can be modified using the Markbass Pedal Controller software. Simply install the software, connect the pedal to your computer using a USB cable, modify the presets as desired, and then load them back onto the pedal. Like all our pedals, this unit features true bypass.

Here a very cool  track recorded by Markbass user JAMIE LABOZ using just a bass and a Markbass Super Synth:
https://soundcloud.com/jamie-laboz/iron-pterodactyl

You can download the software here for PC/Windows platform, and here for MacOS platform.

TECHNICAL FEATURES

INPUT

1x ¼” mono jack

INPUT IMPEDANCE

200 Kohm

OUTPUTS

2x ¼” jack mono (mono L , stereo L+R)

PRESETS

12 (user modifiable)

GAIN

-10 ÷ +16dB

CUT FREQ (SYNTH MODE)

70 ÷ 14000 Hz

TONE PRESETS

seven factory presets (1-7) / one user presets (8)

POWER REQUIREMENTS

DC Input: +12 VDC / 550 mA minimum

12VDC power supply included

DIMENSIONS

6.53”x 5.59”x 2.08” / 166 x 142 x 53 mm

WEIGHT

1.61 lbs / 731 gr

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න