නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Zildjian

TWAX2 - ZILDJIAN COMPACT DRUMSTICK WAX

TWAX2 - ZILDJIAN COMPACT DRUMSTICK WAX

නිතිපතා මිල Rs 1,400.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 2,200.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,400.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
When playing a gig, hands get sweaty and keeping a solid grip is a must. Solve for stick slippage with Compact Drumstick Wax. Packaged in a small, stick bag-friendly container, it provides the perfect tacky grip for holding onto drumsticks or mallets. Unlike other wax products, Zildjian Wax also features a pleasant tropical scent and leaves hands feeling clean, with no uncomfortable buildup.
  • The solve for stick slippage
  • Travel size for your stick bag
  • Comfortable tacky grip
  • Pleasant tropical scent
  • Leaves hands feeling clean
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න