නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

Next Pro Audio

W3 - Mini Satellite Speaker (Pair)

W3 - Mini Satellite Speaker (Pair)

නිතිපතා මිල Rs 29,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 33,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 29,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The W3 is a wall mount speaker, combining the most stylish design with a great sound. The high-quality 3” loudspeaker is optimized by a passive internal processor for an excellent sound reproduction. The W3 is equipped with a Phoenix input connector which makes its installation quick and easy, making it a great choice for your home, restaurant, office, store or any other commercial application. For a more impactful and dynamic experience, the S10 subwoofer can be easily paired.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type - Mini Satellite Passive Speaker
Frequency Response (-6dB) - 150Hz - 20kHz
Nominal Coverage (-6dB) - 120º Conical
RMS Power - 15W
Program Power - 30W
Nominal Impedance - 8Ω
Sensitivity (1W, 1m) - 87dB
Maximum SPL (calculated) - 102dB
Full-Range Driver - 2.75" Full-Range Loudspeaker
Input Connectors - Phoenix Type Pluggable Terminal Block
Recommended Amplifier - A40 | A200
Special Features - Built-in High-Pass Filter
Grille - Acoustic Transparent Plastic Grille
Construction - Rugged ABS Plastic
IP Rating - Indoor Use
Dimensions (WxHxD) - 95 x 93 x 108mm (3.7" x 3.7" x 4.3")
Fixation - Ball-Joint Wall Bracket (included)
Net Weight - 0.5kg (1.1lb)
Shipping Weight - 1.2kg (2.6lb)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න