නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Zildjian

Z5AA - 5A ANTI-VIBE DRUMSTICKS

Z5AA - 5A ANTI-VIBE DRUMSTICKS

නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Zildjian 5A Anti-Vibe Drumsticks come in the world’s most popular and commonly used 5A size, offering a comfortable balance and feel, and the ultimate versatility to produce the right sound in any musical situation.

The Anti-Vibe Series was developed in conjunction with noted vibration authority, Sims Vibration Laboratory. The benefits of Anti-Vibes are particularly noticeable on electronic drum pads and practice pads due to the vibration caused by these impact surfaces. Overall, the stick feels like you are hitting its sweet spot on every stroke. By reducing the amount of vibration present in the struck stick, it is easy to play and more comfortable for certain players than standard sticks. The stick maintains its conventional lacquer finish and appearance because the vibration absorption technology is contained inside the butt-end of the stick.
  • The world's most popular drumstick size
  • Patented feature effectively reduces key vibrations
  • Developed in conjunction with Sims Vibration Laboratory
  • Great for long practice sessions or electronic kits
  • Comfortable balance and feel, and flexible sound
  • Designed for playing any style of music

    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න