නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Zildjian

ZASTH - TAYLOR HAWKINS ARTIST SERIES DRUMSTICKS

ZASTH - TAYLOR HAWKINS ARTIST SERIES DRUMSTICKS

නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
This stick drives Taylor Hawkins and the Foo Fighters, and packs some unexpected punch. It draws parallels to a 5B with a larger shaft that is powered up front. The shorter taper adds great throw and weight to the stick's 5B size. A large round tip delivers a bold rock sound, and the thicker diameter helps the stick project easily. The overall design makes these an excellent stick for rock but also well-balanced to play any style of music.

Crafted from U.S. Select Hickory.
  • Stick that drives the Foo Fighters
  • 5B-sized shaft powered up front
  • Shorter taper for great throw and weight
  • Projects easily
  • Well-balanced for any style of music

      සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න